Konsorcjum projektu

Lider projektu

Image

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) jest nowoczesną Uczelnią publiczną o zasięgu ogólnopolskim, rozwijającą partnerską współpracę z uczelniami Europy i świata. Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację i stanowią podstawę rozwoju szerokiego spektrum nauk stosowanych oraz stopniowo wzrastającej roli nauk humanistycznych. Priorytetem Uczelni jest realizacja zadań w ramach trójkąta wiedzy: kształcenie – badania naukowe – innowacje. Zespół AGH zaangażowany w projekt EnerGizerS od wielu lat prowadzi badania oraz prace wdrożeniowe w sektorze energii geotermalnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie energetyki geotermalnej wynikające z realizacji licznych projektów dotyczących oceny potencjału geotermalnego różnych regionów Polski oraz inwestycji geotermalnych. W Katedrze Surowców Energetycznych Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska od lat analizowane są warunki geologiczne zasobów energii geotermalnej oraz technologie ich potencjalnego zagospodarowania w Polsce. Zespół AGH opracował serię Atlasów Geotermalnych Polski oraz przeprowadził prace związane z możliwością sekwestracją dwutlenku węgla (CCS) oraz wdrożeniem wspomaganych systemów geotermalnych (EGS) na terenie kraju. Zespół AGH w projekcie EnerGizerS tworzą doświadczeni naukowy, którzy prowadzą badania w zakresie: modelowania procesów i systemów energetycznych czy procesów przemysłowych, oceny środowiskowej i ekonomicznej, wychwytywania i wykorzystania dwutlenku węgla, zarządzania zasobami wodnymi, uwarunkowań prawnych dla inwestycji geotermalnych, modelowanie 3D, modelowania numerycznego procesu szczelinowania ośrodka skalnego, badań laboratoryjnych i wiele innych. Ponadto w projekt zaangażowani są młodzi naukowcy z Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Partnerzy projektu

Image

Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii (NTNU) to uniwersytet o międzynarodowym zasięgu, z siedzibą w Trondheim i kampusami w Ålesund i Gjøvik. NTNU jest uniwersytetem naukowo-technicznym oferującym różnorodne programy studiów zawodowych jak również nauki humanistyczne, społeczne, ekonomię, medycynę, nauki o zdrowiu, pedagogikę, architekturę, przedsiębiorczość, dyscypliny artystyczne i działalność artystyczną. Od 2008 roku Katedra Nauk o Ziemi i Ropy Naftowej (IGP) Wydziału Inżynierii NTNU zajmuje się zagadnieniami gruntowych systemów pomp ciepła i magazynowaniem energii cieplnej w warstwach wodonośnych (ATES). W Katedrze został zainicjowany i zrealizowany projekt ORMEL, a trwający obecnie projekt ORMEL II dotyczy m.in. roli CO2 w rozpuszczaniu i wytrącaniu związków żelaza i manganu w wodach podziemnych wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej. Ponadto realizowany jest obecnie projekt EnergiX-RockStore, który ma na celu zbadanie możliwości integracji systemów BTES (Borehole Thermal Energy Storage) w systemie energetycznym i sieci.

Zobacz więcej ...

Image

SINTEF Energi AS jest niezależnym norweskim instytutem badawczym stowarzyszonym z Fundacją SINTEF, największą niezależną grupą badawczą w Skandynawii, zatrudniającą 2100 pracowników. Jej główna siedziba i główne obiekty znajdują się w Trondheim w Norwegii. SINTEF dzieli zaplecze badawcze i laboratoria z Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii (NTNU). SINTEF Energi zajmuje się systemami energetycznymi, obejmując pełen zakres technologii energetycznych i pokrewnych dziedzin. SINTEF Energi bierze udział w krajowych i międzynarodowych misjach badawczych, w tym w koordynacji dużych ośrodków strategicznych. W 2016 roku Norwegia wyznaczyła osiem krajowych Ośrodków Badań nad Energią Przyjazną Środowisku (CEER), z których SINTEF Energi koordynuje trzy:

  • HighEFF – Centrum Energooszczędnego i Konkurencyjnego Przemysłu dla Przyszłości,
  • NCCS – Norweskie Centrum Badawcze CCS - Innowacje dla szybkiego wdrożenia CCS,
  • CINELDI – Centrum inteligentnej dystrybucji energii elektrycznej.

Ponadto SINTEF koordynuje również kilka europejskich zintegrowanych projektów. Uczestniczy również w ECCSEL – Europejskiej Infrastrukturze Laboratoryjnej Wychwytywania i Składowania Dwutlenku Węgla, jako dostawca usług w zakresie infrastruktury eksperymentalnej. Zespół SINTEF zaangażowany w projekcie EnergGizerS ma szerokie doświadczenie i głębokie kompetencje w zakresie eksperymentalnego określania właściwości mieszanin bogatych w CO2 oraz projektowanie i analiza procesów cieplnych i energetycznych z CO2 jako płynem roboczym.

Zobacz więcej ...

Image

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) jest państwową instytucją badawczą, która od końca lat 80-tych zajmuje się kompleksową realizacją projektów związanych z energetyką geotermalną – począwszy od oceny i identyfikacji zasobów energetycznych, poprzez projektowanie odwiertów geotermalnych i nadzór nad ich wierceniem, po ocenę opłacalności wydobycia energii i przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko. W 1993 roku IGSMiE PAN uruchomił na Podhalu pierwszą w Polsce eksperymentalną instalację geotermalną, która stała się instalacją komercyjną i jest obecnie jedną z największych ciepłowni geotermalnych w Europie. Kolejnym filarem działalności instytucji jest analiza efektywności wykorzystania odnawialnych i hybrydowych źródeł energii cieplnej dla szerokiego spektrum klientów. IGSMiE PAN, jako instytut badawczy, prowadzi w ramach swojej działalności statutowej badania podstawowe, stosowane i rozwojowe, świadcząc usługi dla biznesu, gmin oraz rządu RP. Doświadczenie IGSMiE PAN znajduje odzwierciedlenie w zaangażowaniu w realizację krajowych i międzynarodowych projektów badawczych poświęconych energii geotermalnej (również dofinansowanych ze środków UE: GEORISK, GeoDH, GEOCOM oraz funduszy norweskich i EOG).

Zobacz więcej ...

Image

Exergon został założony w 2013 roku przez naukowców z Politechniki Śląskiej jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistyczne usługi związane z analizami techniczno-ekonomicznymi układów konwersji energii. Siedziba firmy znajduje się w Gliwicach. Wieloletnie doświadczenie w realizacji prac badawczych dotyczących realnych problemów energetyki i przemysłu chemicznego, a także możliwości jakie daje funkcjonowanie na rynku, pozwoliły na dynamiczny rozwój Spółki. Obecnie firma świadczy usługi informatyczne i doradcze, opracowuje studia wykonalności lub biznes plany oraz tworzy dedykowane aplikacje komputerowe. W swojej działalności Exergon wykorzystuje praktyczną wiedzę z zakresu technologii energetycznych świadcząc usługi doradcze również dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i kanalizacyjnych, motoryzacyjnych, transportowych i wielu innych. W ciągu pierwszych 5 lat działalności wykonano ponad 150 prac dla ponad 60 klientów. Jednym z obszarów działalności firmy są analizy i studia wykonalności redukcji emisji szkodliwych substancji z instalacji kotłowych, pomagające w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na niezbędne inwestycje. Członkowie zespołu Exergon są twórcami trzech patentów (nr PL 224 290, 222 316, 209 063) i jednego zgłoszenia patentowego (nr 403 292).

Zobacz więcej ...