Etapy realizacji projektu

WP1: Identyfikacja kluczowych parametrów dla efektywnego wykorzystania systemów CO2-EGS i wybór odpowiednich lokalizacji

M1.1

status: ukończono

Wskazanie parametrów istotnych dla wyboru lokalizacji systemu CO2-EGS

M1.1

D1.1

status: ukończono

Lista parametrów uznanych za najważniejsze dla lokalizacji, projektowania i eksploatacji systemu CO2-EGS – na podstawie analiz i opinii ekspertów

M1.2

status: ukończono

Wskazanie struktur geologicznych w Polsce i Norwegii odpowiednich dla lokalizacji systemu CO2-EGS

M1.2

M1.3

status: ukończono

Wskazanie źródeł dwutlenku węgla oraz metod stosowanych do wychwytywania, oczyszczania i trasportu CO2

M1.3

D1.2

status: ukończono

Raport techniczny - Specyfikacja scenariuszy EnerGizerS do dalszej oceny; 3-4 definicje przypadków reprezentujące realistyczne i efektywne kombinacje warunków złożowych i lokalnych profili zapotrzebowania na energię

D1.3

status: ukończono

Złożenie publikacji do czasopisma o otwartym dostępie lub materiałów pokonferencyjnych, wstępny tytuł: „Badania i oceny wielokryterialne wspomagające wybór lokalizacji i technologii stosowanych w systemach CO2-EGS”

WP2: Charakterystyka zbiornika geotermalnego na podstawie wyników kompleksowych badań laboratoryjnych skał

M2.1

status: ukończono

Zestawienie danych archiwalnych

M2.1

D2.1

status: ukończono

Baza danych zawierająca archiwalne dane petrofizyczne i mechaniczne

M2.2

status: ukończono

Ukończenie badań składu mineralnego oraz analiza przestrzeni porowej skał zbiornikowych

M2.2

M2.3

status: ukończono

Ukończenie badań laboratoryjnych parametrów termicznych skał zbiornikowych

M2.3

D2.2

status: ukończono

Baza danych z wynikami nowych pomiarów laboratoryjnych skał

M2.4

status: ukończono

Ukończenie badań laboratoryjnych parametrów mechanicznych skał zbiornikowych

M2.4

D2.3

status: ukończono

Raport techniczny zawierający analizę osiągniętych wyników

D2.4

status: ukończono

Złożenie publikacji do czasopisma o otwartym dostępie lub materiałów pokonferencyjnych, wstępny tytuł: „Charakterystyka zbiornika geotermalnego dla systemu CO2-EGS w Polsce na podstawie wyników kompleksowych badań laboratoryjnych skał”

WP3: Eksperymentalne określenie właściwości i sposobu zachowania płynów roboczych w systemach CO2-EGS

M3.1

status: ukończono

Opracowanie planu pomiarów

M3.1

D3.1

status: ukończono

Priorytetowy plan pomiarów

M3.2

status: ukończono

Kalibracja sprzętu zakończona

M3.2

M3.3

status: ukończono

Wygenerowano pierwszy punkt danych

M3.3

M3.4

status: ukończono

Kampania eksperymentalna zakończona zgodnie z planem pomiarów

M3.4

D3.2

status: ukończono

Złożenie publikacji do czasopisma: "Nowe i dokładne dane dotyczące właściwości termodynamicznych płynów roboczych związanych z systemami CO2-EGS”

WP4: Modelowanie matematyczne eksploatacji
zbiornika geotermalnego CO2-EGS

M4.1

status: ukończono

Ukończenie modeli strukturalnych dla wybranych lokalizacji systemów EGS

M4.1

D4.1

status: ukończono

Cyfrowe modele strukturalne dla wybranych lokalizacji systemów EGS

D4.2

status: ukończono

Modele koncepcyjne wybranych lokalizacji systemów EGS

M4.2

status: ukończono

Ukończenie symulacji zabiegu szczelinowania hydraulicznego górotworu

M4.2

D4.3

status: ukończono

Modele rozkładu przepuszczalności w strefie szczelinowania dla wybranych lokalizacji systemów EGS

M4.3

status: ukończono

Ukończony proces parametryzacji stref zeszczelinowanych w modelach numerycznych 3D

M4.3

M4.4

status: ukończono

Zakończenie analizy modeli produkcyjnych

M4.4

D4.4

status: ukończono

Raport techniczny dotyczący modelowania systemów EGS z dwutlenkiem węgla jako płynem roboczym

D4.5

status: ukończono

Dwie publikacje naukowe dotyczące oceny potencjalnych zbiorników CO2-EGS w Polsce i Norwegii, przesłane do recenzji w renomowanych czasopismach o otwartym dostępie:
Tytuł roboczy pierwszego artykułu: "Modelowanie numeryczne potencjalnego systemu geotermalnego CO2-EGS w Polsce";
Tytuł roboczy drugiego artykułu: "Wstępna ocena potencjału wspomaganego systemu geotermalnego CO2-EGS w Norwegii"

WP5: Modelowanie matematyczne kogeneracyjnych systemów energetycznych pracujących z wykorzystaniem dwutlenku węgla

D5.1

status: ukończono

Raport techniczny - Specyfikacja systemów energetycznych - wymagania w obszarze wydajności i zapotrzebowania na nośniki energii dla poszczególnych instalacji i systemów energetycznych

M5.1

status: ukończono

Określenie wymagań dla systemów energetycznych oraz ocena ich wydajności - kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

M5.1

M5.2

status: ukończono

Zakończenie do modelowania komponentów instalacji i systemów energetycznych

M5.2

D5.2

status: ukończono

Prezentacja - Modelowanie systemów energetycznych - opis struktury modelowania komponentów, procesów i zjawiska, w tym przykłady wyników symulacji procesowych

D5.3

status: ukończono

Raport techniczny - Ocena wskaźników energetycnzych systemów energetycznych oraz porównanie alternatywnych metod modelowania procesowego

M5.3

status: ukończono

Ocena i specyfikacja systemów energetycznej (baza dla WP6)

M5.3

D5.4

status: ukończono

Dwie publikacje naukowe dotyczące analizy i optymalizacji kogeneracyjnych układów energetycznych, przesłane do recenzji w renomowanych czasopismach o otwartym dostępie:
Tytuł roboczy pierwszego artykułu: "Elektrociepłownie oparte na technologii CO2-EGS – wyniki optymalizacji energetycznej";
Tytuł roboczy drugiego artykułu: "Ocena energetyczna systemów CO2-EGS"

WP6: Ocena techniczno-ekonomiczna i środowiskowa

M6.1

status: ukończono

Przeglad i opracowanie założeń oraz metodologii do analiz techno-ekonomicznych

M6.1

M6.2

status: ukończono

Przeglad i opracowanie założeń oraz metodologii do analiz środowiskowych

M6.2

M6.3

status: ukończono

Wyniki analiz energetycznych dla wybranych studiów przypadku pod kątem analiz techno-ekonomicznych oraz środowiskowych

M6.3

D6.1

status: ukończono

Wytyczne w zakresie oceny techno-ekonomicznej i środowiskowej systemów CO2-EGS

D6.2

status: ukończono

Raport dotyczący wyników oceny techno-ekonomicznej i środowiskowej systemów CO2-EGS, ram regulacyjnych i wpływu polityki dla wybranych studiów przypadku

D6.3

status: ukończono

Publikacja naukowa na temat wytycznych dotyczących oceny techno-ekonomicznej i środowiskowej oraz wyniki z wybranych studiów przypadku